PREPRAVNÝ PORIADOK NEPRAVIDELNEJ AUTOBUSOVEJ DOPRAVY

 MOTOCENTRUM SNINA, s.r.o. , Strojárska  2747, 069 01 Snina

IČO: 47416408, IČ DPH: SK 2023876346

 

Platný od 10.12.2018

PREPRAVNÝ  PORIADOK NEPRAVIDELNEJ AUTOBUSOVEJ  DOPRAVY.

 

Čl.1

Základné ustanovenia

 

1. Tento prepravný poriadok je vyhotovený v súlade a na vykonanie príslušných ustanovení Zákona č.56/2012 o cestnej doprave a v súlade s Nariadením EP a Rady EÚ číslo 181/2011 zo 16.februára 2011 o právach cestujúcich v autobusovej a autokarovej doprave./ďalej len Nariadenia 181/2011/.

 

2. Tento prepravný poriadok upravuje podmienky ,za ktorých dopravca prepravuje osoby, príručnú batožinu , cestovnú batožinu .

 

3. Dopravcom podľa tohto prepravného poriadku je spoločnosť MOTOCENTRUM SNINA,s.r.o. Dopravca je právnická osoba oprávnená na podnikanie v autobusovej doprave na základe Povolenia na výkon povolania prevádzkovateľa osobnej cestnej dopravy č.OU-PO-OCDPK-2018/047719  zo dňa 10.12.2018 vydaného Okresným úradom Prešov, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií.

 

4. Prepravou podľa tohto  prepravného poriadku je preprava osôb, ich  príručnej batožiny a batožiny.

 

5. Prevádzková povinnosť dopravcu je povinnosť vykonávať autobusovú dopravu v súlade s dopravnou licenciou.

 

6. Prepravná povinnosť dopravcu je povinnosť vykonať prepravu , ak sú splnené podmienky podľa tohto prepravného poriadku a umožňujú to prepravné podmienky , najmä technický stav, obsaditeľnosť alebo vyťažiteľnosť vozidla a spôsobilosť vodiča a nebránia tomu príčiny , ktoré nemožno odvrátiť.

 

7. Cestujúci je fyzická osoba , ktorá využíva služby poskytované Dopravcom a na tento účel je s Dopravcom povinná uzatvoriť prepravnú zmluvu.

 

8. Zdravotne postihnutá osoba alebo osoba so zníženou pohyblivosťou je akákoľvek osoba , ktorej pohyblivosť pri využívaní dopravy je znížená v dôsledku akéhokoľvek  telesného postihnutia /  zmyslového alebo pohybového , trvalého  alebo dočasného/, duševného postihnutia , alebo v dôsledku veku a ktorej stav si vyžaduje primeranú pozornosť a prispôsobenie služieb, ktoré sú k dispozícii všetkým cestujúcim, jej osobitným potrebám.

 

Čl.2

Rozsah autobusovej dopravy

 

 

1. Podľa tohto  prepravného poriadku vykonáva dopravca nepravidelnú autobusovú dopravu.

 

2. Nepravidelná autobusová doprava sa vykonáva na uspokojenie  prepravných potrieb určitej skupiny cestujúcich po dohodnutej trase  dopravnej cesty s dohodnutými zastávkami a v dohodnutom čase, ktorých dopravca prepravuje podľa vopred uzavretej zmluvy o preprave osôb za dohodnutú cenu dopravy. Je ňou každá príležitostná alebo opakovaná , najmä zájazdová, kyvadlová, okružná a vyhliadková.

 

3. Podľa  tohto prepravného poriadku vykonáva dopravca autobusovú dopravu v rozsahu:

-  medzinárodná nepravidelná autobusová doprava

- vnútroštátna  nepravidelná autobusová doprava

 

4. Objednávateľ dopravy je povinný určiť vedúceho dopravy.

 

 

Z nepravidelnej autobusovej dopravy je vylúčená preprava autobusových zásielok a preprava stojacich cestujúcich.

 

Nepravidelná preprava osôb sa musí vopred objednať. Objednávku treba urobiť po dohode  dopravcom, pred požadovaným dňom pristavenia vozidla tak ,aby dopravca mohol vzhľadom na povahu, rozsah a dobu trvania požadovanej prepravy jej vykonanie riadne pripraviť a zabezpečiť.

 

Objednávka prepravy osôb musí obsahovať všetky údaje potrebné na vykonanie a vyúčtovanie prepravy, najmä názov /meno/ adresu,  telefónne číslo objednávateľa ,  IČO a DIČ, bankové spojenie / číslo účtu/, presné miesto a čas pristavenia vozidla , smer a cieľ aj dobu trvania prepravy a počet účastníkov prepravy s menným zoznamom.

 

Objednávku treba urobiť písomne listom alebo elektronickou poštou. Výnimočne sa môže prijať ústna alebo aj  po telefonickom dohovore. Ak objednávateľ nebol vyzvaný  na zaslanie písomnej objednávky platia v prípade pochybnosti záznamy dopravcu.

 

Ak dopravca nemôže objednávku prijať je povinný o tom objednávateľa bez meškania upovedomiť.

 

Zmluva o nepravidelnej preprave osôb vzniká medzi objednávateľom prepravy a dopravcom , prijatím záväznej objednávky  a jej potvrdením. Zmluvou sa dopravca zaväzuje objednávateľovi prepraviť účastníkov prepravy a ich veci na dojednane miesto riadne a včas. Dopravca je povinný prepravu vykonať v dohodnutom rozsahu a za dojednaných a týmto prepravným poriadkom ustanovených podmienok. Objednávateľ prepravy sa dopravcovi zaväzuje , že on i účastníci  prepravy splnia dojednané a prepravným poriadkom ustanovené podmienky a že dopravcovi zaplatí za prepravu.

 

Dopravca môže od objednávateľa požadovať na základe záväznej objednávky zálohu resp. platbu vopred a to až do výšky 100%  predpokladanej , alebo dohodnutej ceny dopravy.

 

Objednávateľ prepravy alebo ním určený vedúci prepravy môže navrhnúť zmenu zmluvy pred začatím prepravy i počas jej vykonávania. Dopravca vyhovie návrhu , ak to dovoľuje jeho prevádzka a ak tým nie je  ohrozená bezpečnosť prepravy alebo iný všeobecný záujem. Túto zmenu zaznamená vedúci prepravy do jazdných dokladov vodiča.

 

Ak dopravca nemôže vykonať prepravu alebo ak ju nemôže vykonať za dojednaných podmienok , je povinný objednávateľa o tom bez meškania upovedomiť. Ak objednávateľovi nevyhovujú dopravcom novo navrhnuté podmienky, je oprávnený od prepravnej zmluvy odstúpiť. Objednávateľ môže odstúpiť od zmluvy o preprave osôb aj v tom prípade, ak dopravca nezačne s prepravou do jednej hodiny od dohodnutého času začatia prepravy.

 

Ak odpadne potreba dohodnutej prepravy , objednávateľ je povinný to oznámiť bez meškania dopravcovi. Ak odvolaná preprava požadovala určitú prípravu a tato príprava sa vykonala , objednávateľ je povinný nahradiť dopravcovi výdavky s tým vzniknuté. Ak sa preprava odvolala až po vyjdení vozidla na miesto jeho pristavenia a k preprave nedošlo z príčiny objednávateľa , dopravcovi patrí ešte náhrada za uskutočnené výkony.

 

Vedúci prepravy je povinný preskúmať a v dennom zázname o výkone vozidla potvrdiť správnosť týchto údajov – miesto, deň, hodinu pristavenia vozidla, stav počítadla, prejdenú vzdialenosť, doby čakania , miesto, deň a hodinu ukončenia prepravy.

 

Dopravca je povinný vykonať dohodnutú prepravu s odbornou starostlivosťou na základe zmluvy o preprave osôb v zmysle príslušných ustanovení Občianskeho zákonníka .

 

Dopravca je povinný pri poruche vozidla počas prepravy ak je to prevádzkovo možné pristavenie náhradného vozidla. Objednávateľ /vedúci dopravy/ je povinný zabezpečiť vodičovi vozidla potrebný odpočinok ,nocľah ,vhodné parkovanie vozidla a ak sa tak dojednalo tak i stravovanie.

 

Ak dohodnutá preprava podlieha konaniu podľa osobitných predpisov, najmä colných a zdravotno - bezpečnostných , je objednávateľ /vedúci prepravy/ povinný vykonať  sám všetky potrebné opatrenia, aj pre pracovníkov dopravcu.

 

Vedúci prepravy zodpovedá za udržiavanie poriadku vo vozidle a za dodržiavanie bezpečnostných predpisov účastníkmi prepravy. Zabezpečiť aby účastníci prepravy boli pri pokračovaní v ceste vždy včas prítomní.

 

Ak sa pri preprave vyskytne prekážka, pre ktorú v nej nemožno pokračovať a vopred sa nedohodol ďalší  postup pre takýto prípad o ďalšom postupe rozhodne vedúci prepravy .Dopravca má pravo na náhradu za účelne uskutočnené výkony , aj keď prepravu nevykonal v dohodnutom rozsahu: a ak sa tak stalo z príčiny na jeho strane , má dopravca právo na náhradu , len keď objednávateľ mal, alebo mohol mať z čiastočnej vykonanej prepravy prospech.

 

Účastník prepravy , ktorý  z hrubej nedbanlivosti alebo opilosti znečistil ,alebo inak poškodil vozidlo, alebo  iné zariadenie dopravcu a napriek upozorneniu vodiča  pokračuje v takomto konaní , alebo ohrozuje bezpečnosť , alebo narušuje plynulosť prepravy, je povinný nahradiť škodu.

 

Čl.3

Povinnosti dopravcu

 

1) Všeobecné povinnosti dopravcu sú:

a) vykonávať autobusovú dopravu podľa tohto dopravného poriadku

b) zabezpečiť v rozsahu poskytovaných dopravných a súvisiacich činností ďalšie vybavenie na prevádzku , údržbu , technickú kontrolu, parkovanie a garážovanie vozidiel a na starostlivosť o osádky vozidiel , o cestujúcich a o náklad

c) byť poistený pre prípad zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou vozidiel

 

 2) Dopravca je okrem všeobecných povinnosti povinný

a)  dopravca prevádzkuje prepravu osôb v súlade s udelenými povoleniami , dopravnými licenciami

b) starať sa o bezpečnosť , pohodlie a pokojnú prepravu cestujúcich a o prepravu batožiny.

c) starať sa aby vozidla na prepravu boli čisté a v riadnom technickom stave

d) zabezpečiť počas jazdy funkčnosť systému klimatizácie vozidla

e) zariadenie dopravcu  vo vozidle / napr. rozhlasové zariadenie/ používať takým spôsobom aby nebolo na ťarchu cestujúcim.

f) postarať sa o bezpečnosť cestujúcich a ochranu ich batožiny o zabezpečenie prvej pomoci a o náhradnú prepravu , ak sú účastníkmi dopravnej nehody.

g) zabezpečiť zverejnenie a prístupnosť tohto prepravného poriadku a o ďalších prevádzkových údajov a informácii potrebných na webovom sídle dopravcu

h) zabezpečiť aby osádka autobusu , alebo iné oprávnené osoby poskytli cestujúcim potrebné informácie týkajúce sa podmienok ich prepravy, najmä ich práv a povinnosti pri preprave či priebehu prepravy.

 

Čl.4

Zmluva o preprave osôb

 

1) V nepravidelnej autobusovej doprave dopravca prepravuje určitú skupinu cestujúcich podľa vopred uzavretej zmluvy o preprave osôb.

2)  V nepravidelnej autobusovej doprave prepravná povinnosť dopravcu vyplýva z vopred uzavretej zmluvy o preprave osôb.

3) V nepravidelnej autobusovej doprave dopravca nemá prevádzkovú povinnosť.

 

Čl.5

Práva cestujúceho

 

1) Cestujúci ma právo :

 

a) Na bezpečnú , pokojnú a pohodlnú  prepravu autobusom ,

b)  Na prepravu príručnej batožiny aj cestovnej batožiny

c)  Požadovať od osádky autobusu potrebné informácie týkajúce sa podmienok jeho prepravy.

 

Čl.6

Povinnosti cestujúceho

 

1) Cestujúci je povinný správať sa tak , aby nenarúšal bezpečnú , pokojnú a pohodlnú prepravu ostatných cestujúcich , nepoškodzoval autobus a zariadenie dopravcu slúžiace cestujúcim.

 

a) prihovárať sa vodičovi počas jazdy

d) pískať, spievať, hlučno sa správať alebo hrať na hudobnom nástroji

e) otvárať dvere vozidla a vyhadzovať z vozidla odpadky a iné predmety

f) fajčiť vo vozidle

g) zdržiavať sa v priestore vyhradenom pre vodiča

 

2) Ďalej je cestujúci povinný

 

a)poslúchať pokyny a príkazy člena osádky autobusu , ktoré smerujú k zaisteniu jeho bezpečnosti a bezpečnosti ostatných cestujúcich alebo bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky.

 

Čl.7

Osobitné práva niektorých cestujúcich so zníženou pohyblivosťou a zdravotne postihnutých osôb

 

 

1) Ak sa autobus stane počas výkonu  prepravy nefunkčným ,Dopravca zabezpečí pokračovanie iným vozidlom .

2) Ak odstránenie  poruchy trvá viac ako 2 hodiny Dopravca zabezpečí cestujúcim menšie občerstvenie , ak je k dispozícii v autobuse alebo ho možno primeraným spôsobom dodať.

3) Ak bude čakanie na náhradný autobus trvať až do skorých ranných hodín je potrebné zabezpečiť hotelovú izbu alebo iné ubytovanie.

4) V prípade potreby osádka vozidla vynaloží primerané úsilie na pomoc pri poskytnutí pomoci pri nástupe a výstupe cestujúceho so zníženou pohyblivosťou alebo zdravotne  postihnutej osoby.

 

Čl.8

Vylúčenie osôb z prepravy

 

1)  Do vozidla nemajú prístup alebo sa z prepravy môžu vylúčiť osoby, ktoré sú zjavne pod vplyvom alkoholu alebo iných návykových látok , a osoby ktoré pre chorobu ,mimoriadne znečistenie odevov alebo iných dôvodov môžu byť cestujúcim na ťarchu.

 

Čl.9

Preprava batožiny cestujúceho

 

1) Ak má cestujúci batožinu , prepravuje spoločne ju dopravca  s cestujúcim a to pod jeho dohľadom alebo oddelene v v batožinovom priestore na to určenom

2) Príručná batožina sa prepravuje spoločne s cestujúcim  a pod jeho dohľadom  v odkladacom priestore nad sedadlom, prípadne pod sedadlom a to tak aby neohrozovalo bezpečnosť cestujúcich

 

Čl.10

Vzťahy  cestujúceho a členov osádky autobusu

 

1) Členovia osádky autobusu dávajú cestujúcim potrebné pokyny tak, aby nedošlo k narušeniu pokojnej prepravy.

2) Prípadne otázky voči osádke autobusu sa uplatňujú počas  pravidelných prestávok, ktoré osádka autobusu počas prepravy má.

3) Cestujúci má právo vziať so sebou batožinu , ktorá vzhľadom na ich objem ,úpravu, dľžku alebo váhu možno rýchlo a bez ťažkosti naložiť a umiestniť vo vozidle  alebo v osobitnom priestore na batožiny.

4) Z prepravy sú vylúčené

a) veci ,preprava ktorých je zakázaná právnymi predpismi,

b) nabité zbrane, s výnimkou strelných zbraní príslušníkov ozbrojených síl a polície ,pre prepravu ktorých platia osobitné predpisy,

c) veci ktoré môžu ohroziť alebo znečistiť cestujúcich alebo vozidlo najmä pre nevhodný spôsob balenia

5) Cestujúci nesmie prepravovať v cestovnej batožine šperky, ceniny alebo peniaze alebo ich prepravovať na vlastnú zodpovednosť.

6) Ako batožinu môže cestujúci vziať so sebou 1 pár lyží s 1 párom lyžiarskych palíc , pokiaľ sú v obale a umožňujú to prevádzkové podmienky dopravcu.

7) Batožinu do batožinového priestoru ukladá zásadne vodič s pomocou cestujúceho.

8) Ak vodič zistí , že vo vozidle zostala opustená batožina, oznámi to príslušnému zamestnancovi dopravcu a zabezpečí aby bola odovzdaná  v sídle dopravcu.

9) Za stratu alebo odcudzenie príručnej batožiny dopravca nezodpovedá.

10) Dopravca zodpovedá za škodu, ktorá vznikla na cestovnej batožine prepravovanej oddelene od cestujúceho v čase od jej prevzatia do jej vydania po skončení prepravy cestujúceho. Ak cestujúci neupozornil vodiča na potrebu osobitného nakladania s batožinou, dopravca za škodu nezodpovedá. Rovnako dopravca nezodpovedá za škodu, ktorá vznikla na opustenej batožine.

11) Pri strate alebo zničení  cestovnej batožiny prepravovanej oddelene od cestujúceho je dopravca povinný nahradiť cenu, ktorú mala stratená alebo zničená batožina v čase, keď bola prevzatá na prepravu,  za základné dovozné , najviac však do výšky 150,-EUR za jeden kus batožiny.

 

Čl.11

Odstúpenie od zmluvy v nepravidelnej autobusovej doprave

 

1) Od zmluvy o preprave osôb v nepravidelnej autobusovej doprave je možné odstúpiť ak je to účastníkmi zmluvy dohodnuté v písomne uzavretej zmluve.

2) Ak nebola zmluva o nepravidelnej doprave uzavretá písomne , je možné od zmluvy odstúpiť v lehote 48 hodín pred dojednaným časom odchodu podľa objednávky bez úhrady, a to iba z dôvodu mimoriadnych okolnosti, ktoré si zmluvné strany preukážu,  na strane objednávateľa  je to napr. náhle ochorenie, úmrtie v rodine a pod. Na strane dopravcu je napr. dopravná nehoda na vozidle a jeho neschopnosť ďalšej prevádzky a odmietnutie náhradného vozidla objednávateľom, neudelenie vstupných víz osádke vozidla, neudelenie dopravného povolenia cudzieho štátu a pod.

3)  Ak niektorá zo zmluvných strán odstúpi od zmluvy v lehote kratšej ako 48hod. je povinná uhradiť druhej strane náklady, ktoré táto preukázateľne vynaložila na plnenie zmluvy.

4) Ak dôjde k odstúpeniu od zmluvy po pristavení vozidla na dohodnuté miesto a v dohodnutom čase z dôvodu, že cestujúci nerešpektovali zákaz prepravy stojacich cestujúcich uhradí objednávateľ dopravcovi všetky náklady dopravcu v súvislosti splnením zmluvy, vrátane márnej jazdy vozidlom z miesta garážovania na miesto pristavenia a späť.

 

Čl.12

Mimoriadne udalosti počas prepravy

 

1) Členovia osádky autobusu sú v prípade dopravnej nehody alebo požiaru autobusu, úrazu alebo náhleho ochorenia cestujúceho alebo inej mimoriadnej udalosti počas prepravy, pri ktorej sú ohrozené životy alebo zdravie cestujúcich, osádky autobusu alebo iných osôb povinný:

a) poskytnúť podľa svojich schopností a možností postihnutej osobe potrebnú prvú pomoc a bezodkladne privolať odbornú prvú pomoc,

b) urobiť vhodné opatrenia aby mimoriadnou udalosťou nebola ohrozená bezpečnosť cestnej premávky,

c) cestujúci ktorých život a zdravie nie je mimoriadnou udalosťou ohrozené, sú povinný pomáhať členom osádky vozidla,

d) cestujúci sú povinný pomáhať dopravcovi potrebnú súčinnosť pri likvidácií a vyšetrovaní mimoriadnej udalosti,

 

Čl.13

Nájdené veci

 

1) Veci, ktoré sa nájdu po odchode všetkých cestujúcich vo vozidle a opustenú batožinu odovzdá vodič alebo iný člen osádky príslušnému zamestnancovi v sídle dopravcu.

 

Čl.14

Reklamácia

 

1) Práva, ktoré ma oprávnený z prepravy alebo v súvislosti s prepravou sa musia uplatniť u dopravcu inak zanikajú. To neplatí ak ide o právo na náhradu škody o zdravý alebo na batožinách prepravovaných spoločne s cestujúcim alebo na veciach, ktoré mal pri sebe. Toto právo sa môže uplatniť priamo na súde.

2) Ak sa žiada o vrátenie súm zaplatených dopravcovi na podanie reklamácie je oprávnený ten, kto sumu zaplatil a to objednávateľ dopravy. Ak reklamuje ten kto nie je podľa predchádzajúcej vety na reklamáciu oprávnený musí pripojiť písomný súhlas oprávnenej osoby.

3) Objednávatelia prepravy a prepravcovia môžu podať reklamáciu len písomne. Ak cestujúci uplatňuje právo ústnou reklamáciou, dopravca o nej vyhotoví zápisnicu. V reklamácií musí oprávnený vymedziť svoje požiadavky a stručne ich zdôvodniť. Ďalej musí pripojiť doklady osvedčujúce oprávnenosť jeho nároku a správnosť výšky požadovanej sumy najme doklad o zaplatení sumy.

4) Oprávnení musí uplatniť právo u dopravcu bez zbytočného odkladu najneskoršie do troch mesiacov odo dňa, keď sa preprava vykonala alebo sa mala vykonať.

5) Ak reklamácia nemá náležitosti uvedené v odseku tri dopravca ihneď vyzve reklamujúceho na jej doplnenie a urči primeranú lehotu, nie kratšiu ako sedem dní. Ak sa reklamácia doplní v určitej lehote platí, že reklamácia sa riadne podala.

6) Reklamáciu je možne uplatniť v sídle dopravcu MOTOCENTRUM SNINA, s.r.o. Strojárska 2747, 069 01 Snina.

 

Čl.15

Záverečné ustanovenie

 

1) Obsah tohto prepravného poriadku je voči cestujúcim odo dňa jeho zverejnenia na webovom sídle dopravcu www.motocentrum snina.sk.

2) Tento dopravný poriadok je účinný dňom 10.12.2018.

3) Všetky zmeny a doplnky prepravného poriadku môžu nadobudnúť účinnosť najskôr dňom ich zverejnenia a sprístupnenia na webovom sídle dopravcu.

 

 

František Merga

Konateľ spoločnosti MOTOCENTRUM SNINA, s.r.o

© MOTOCENTRUM Snina, všetky práva vyhradené.

Ochrana osobných údajov