RECYKLÁCIA PREBERANIE STARÝCH VOZIDIEL NA EKOLOGICKÚ LIKVIDÁCIU

Ponúkame všetko na jednom mieste

 1. Odhlásenie vozidla bez návštevy polície
 2. Bezplatný odvoz vozidla k recyklácii
 3. Doklad o vyradenie pre poisťovňu

Podmienky na preberanie:

 

Vaše staré vozidlo prevezmeme, a vyradíme z evidencie Dopravnej polície (podľa dohody).

 

Pri odovzdaní starého vozidla potrebujete.

 

Fyzická osoba :

 • staré vozidlo
 • majiteľ alebo splnomocnenec s overeným splnomocnením a dokladom totožnosti
 • malý a veľký TP, EČV - tabuľky
 • ak je vozidlo dočasne odhlásené, tak majiteľ potrebuje potvrdenie o dočasnom vyradení. V tomto v prípade majiteľ musí vyžiadať na Dopravnom Inšpektoráte evidenčnú kartu vozidla.

 

Fyzická osoba dedič:

 • staré vozidlo
 • osvedčenie o dedičstve v ktorom je určená osoba, na ktorú prešli povinnosti majiteľa starého vozidla
 • osoba, na ktorú prešli povinnosti majiteľa starého vozidla alebo splnomocnenec s overeným splnomocnením a dokladom a totožnosti
 • malý a veľký TP, EČV - tabuľky
 • ak je vozidlo dočasne odhlásené, tak majiteľ dedič potrebuje potvrdenie o dočasnom vyradení. V tomto v prípade majiteľ musí vyžiadať na Dopravnom Inšpektoráte evidenčnú kartu vozidla.

 

Právnická osoba:

 • staré vozidlo
 • výpis z OR, kde je určený štatutárny zástupca
 • štatutárny zástupca alebo splnomocnenec s overeným splnomocnením a dokladom totožnosti
 • pečiatku firmy
 • malý a veľký TP, EČV vozidla
 • ak je vozidlo dočasne odhlásené, tak majiteľ potrebuje potvrdenie o dočasnom vyradení. V tomto v prípade majiteľ musí vyžiadať na Dopravnom Inšpektoráte evidenčnú kartu vozidla.

 

Leasingová spoločnosť:

 • staré vozidlo
 • splnomocnenie od leasingovej spoločnosti vo veci nakladania so starým vozidlom za účelom odhlásenia starého vozidla.
 • osoba poverená leasingovou spoločnosťou vo veci nakladania so starým vozidlom za účelom odhlásenia starého vozidla, resp. štatutárny zástupca alebo splnomocnenec s overeným splnomocnením a dokladom totožnosti
 • v prípade splnomocnenia od leasingovej spoločnosti na firmu potrebujete pečiatku firmy a výpis z OR
 • malý a veľký TP, EČV vozidla
 • v prípade dočasného odhlásenia vozidla – potvrdenie o dočasnom odhlásení vozidla

 

Ak je Vaše vozidlo nepojazdné, naša odťahová služba Vám zabezpečí dopravu.

Motorové vozidlá predstavujú po skončení životnosti obrovskú ekologickú záťaž pre životné prostredie, preto má každý majiteľ takéhoto vozidla zákonnú povinnosť odovzdať ho autorizovanému spracovateľovi ojazdených áut na ekologickú likvidáciu. Manipulátor ojazdených vozidiel (zberné miesto) je povinný pri prevzatí vozidlo od vlastníka prevziať a vozidlo odhlásiť zo Štátnej evidencie vozidiel. Staré vozidlá sa skladajú predovšetkým z kovu a rôznych plastov. Obsahuje aj nebezpečné prevádzkové kvapaliny (motorové a prevodové oleje, brzdové kvapaliny a pod.), sklo a organické materiály, ktoré sa nedajú recyklovať. Musí ich zlikvidovať autorizovaný spracovateľ ojazdených áut a ekologicky s nimi zaobchádzať v súlade s platnými predpismi, čím sa eliminuje ekologická záťaž životného prostredia.

 

Na likvidáciu starých vozidiel a odpadu, ktorý vytvárajú, používajte motorový vysokozdvižný vozík.

Pred demontážou starého vozidla sa batérie vyberú a uložia do špeciálnych kontajnerov s dvojitou stenou.

Pomocou vysokozdvižného vozíka premiestnite staré vozidlo na suché pracovisko. Príslušné pracovné kvapaliny ako oleje, mazivá, pohonné látky, chladiace kvapaliny motora, brzdové kvapaliny, ostrekovače okien, svietidlá atď. sa nasajú do nádob a pomocou mobilného vysávača sa umiestnia so záchytnou vaničkou v blízkosti pracoviska. Vysušte na podnose. Po skončení zmeny sú tieto kvapaliny prostredníctvom mobilného zariadenia privezené do skladu prevádzkových kvapalín.

 

Po vyschnutí starých áut sa začína proces likvidácie ojazdených áut odstránením starých áut vysokozdvižným vozíkom a ich umiestnením na zdviháky. Demontáž starých áut sa vykonáva na pracovisku zdviháku.

Dvere, nárazníky, kapotáže, sedadlá a vnútorné vybavenie sa postupne odstraňujú pomocou rôznych ručných nástrojov, ručných elektrických brúsok a spaľovacích zariadení. Nešpecifikované diely ako predné a zadné svetelné lišty, disky kolies a pneumatiky treba rozobrať podľa výbavy jednotlivých vozidiel. Demontujte kolesá z demontovaného vozidla, uvoľnite všetky upevňovacie body, oddeľte karosériu od podvozku motora a prevodovky, potom odstráňte rozvody, nápravy a tlmiče. Diely sa ďalej rozoberajú a triedia priamo na pracovisku v demontážnej dielni.

 

Demontáž pneumatík sa vykonáva pomocou elektrického sťahováka pneumatík - na túto demontáž musí byť pracovisko vybavené vhodným pneumatickým, elektrickým a hydraulickým zariadením.

Po vyčistení demontovaných dielov starých áut na odmasťovacom stole dochádza aj k ich triedeniu podľa kvality a vhodnosti. Ak sa ďalej použijú ako náhradné diely na predaj, triedia sa a ukladajú na individuálne zostavené kovové regály v sklade náhradných dielov. Demontované diely, ktoré nie sú vhodné na ďalšie použitie a stávajú sa odpadom, sa skladujú priamo v kontajneroch v dielni a následne sa odvážajú podľa druhu do samostatných skladovacích priestorov vo vonkajších priestoroch.

Po demontáži každého komponentu vozidla je demontovaná karoséria transportovaná z dielne na miesto úpravy karosérie pomocou vysokozdvižného vozíka. Karoséria sa pretvára pálením, rezaním, lisovaním a rezaním plechu. Vzniknutý odpad sa zbiera na základe zmluvného vzťahu s oprávnenou organizáciou.

Kontaktný formulár

Formulár sa odosiela...

Nastala chyba pri odosielaní.

Formulár odoslaný

Kontaktovaním našej firmy súhlasíte so spracovaním osobných údajov, viac tu.

© MOTOCENTRUM Snina, všetky práva vyhradené.

Ochrana osobných údajov